Sử dụng mẫu này nếu bạn muốn khôi phục tên người dùng vào tài khoản của bạn